Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), informujemy, że:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pani Marianna Jarosz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jarosz Marianna firma „SMALCO” w Goczałkowicach-Zdroju (43-230), ul. Stawowa 14, NIP: 6380010892, REGON: 271440447, dane kontaktowe: Goczałkowice-Zdrój, 43-230, ul. Stawowa 14, e-mail: smalco@smalco.pl tel. kontaktowy: +48 32 210 60 75
b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• w przypadku, gdy dostarcza Pan/Pani na rzecz ADO usługi/towary lub podejmuje Pan/Pani działania w celu zawarcia z ADO umowy na dostarczanie ADO usług/towarów – Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Pana/Panią z ADO, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takiej umowy,
• w przypadku, gdy podmiot trzeci, który Pan/Pani reprezentuje dostarcza na rzecz ADO usługi/towary lub podejmuje działania w celu zawarcia z ADO umowy na dostarczanie ADO usług/towarów – Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO i wskazany wyżej podmiot trzeci reprezentowany przez Pana/Panią, stanowiących doprowadzenie do zawarcia lub wykonanie pomiędzy ADO a reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem trzecim umowy,
c) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, biuro rachunkowe administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki, hostingodawcy poczty e-mail administratora oraz kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) dane osobowe będą przechowywane przez administratora do upływu okresów przedawnienia roszczeń, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
e) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz prawo do przenoszenia danych osobowych,
f) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
g) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie stwierdzenia, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
h) podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy.
 
 

 

smalec,łój,tłuszcz paszowy,oleochemikalia,tłuszcz wieprzowy,tłuszcz wołowy ciekły (łój wołowy),mieszanki tłuszczowe,tłuszcze rafinowane
,preparaty tłuszczowe do pasz,aminy,amidy,etanoloaminy tłuszczowe,sole i estry kwasów tłuszczowych,środki antystatyczne,inhibitory korozji,
dodatki poślizgowe i antyblokujące do tworzyw sztucznych,dodatki do asfaltów i emulsji asfaltowych
 

 

© SMALCO
Prawa autorskie zastrzeżone SMALCO
Klauzula informacyjna